جنبش‌های معروف نقاشی

سبک‌های نقاشی می‌توانند با روشهای بکارگیری یا با توجه به جنبش هنری که بیشترین تطبیق را با مشخصات غالب و حاکمی که نقاشی نشان می‌دهد دارند، مشخص شوند. برخی از سبک‌های معروف عبارتند از:

واقع‌گرایی (واقع گرایی)
سورئالیسم (فرا واقع گرایی)
امپرسیونیسم (برداشت گرایی)
اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی)
پوینتیلیسم (نقطه نقطه یا نقطه چینی)
هنر خام (هنر ابتدایی یا کودک گونه)
کوبیسم (حجم گرایی)
فاویسم (به کار بردن رنگ‌های تند)
مدرنیسم (نوگرایی)
آبستره (انتزاعی)
پست مدرنیسم (فرا نوین)
آوانگارد (پیشگام، وابسته به مکتب‌های هنری نوین و غیر سنتی)
کانستراکتیویسم (ساخت گرایی)
کناره سخت (لبه سخت)
گرافیتی
مینیاتور